Lipno pro ženy

Víkendové pobyty pro ženy na Lipně

Stimulační program Maxík pro předškoláky


Akreditovaný program MŠMT ČR – č.j. MSMT 16749/2012-25-302

připraví Vaše dítě do školy

trénuje a rozvíjí koncentraci, pozornost, paměť, myšlení, řeč, grafomotoriku

Lipno a okolí l Český Krumlov l České Budějovice l Praha


Stimulační program Maxík je vhodný pro děti od pěti let, které se připravují na vstup do školy, děti s odloženou školní docházkou, ale také pro malé školáky, kterým se psaní, čtení a počítání příliš nedaří. 

Program, který vaše dítě maximálně připraví na školu tvoří 15 lekcí, je založen na systému funkcionálně terapeutických cvičení, které pomáhají vytvářet co nejefektivnější spojení mezi aktivovanými oblastmi mozku. Denním cvičením tak dochází k vytvoření nových nervových spojení, která již zůstávají stabilní a nevyhasínají. Tato spojení pak již pracují spolehlivě, bez oklik a zbytečného hledání.

Program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická,grafomotorická a percepční.


Cena vstupní terapie s testem školní zralosti­: 400 CZK
Cena individuální terapie 30 min.: 250 CZK

PhDr. Tereza Myslíková

mobil: 733 390 945

e-mail: tereza@lipnoprozeny.cz

Jak to prakticky probíhá v programu Maxík?
 
Na první lekci se lektor programu seznámí s dítětem a zpracuje s ním orientační test školní zralosti, test na zjištění zralosti jednotlivých oblastí– otestuje zrakové, sluchové a případně hmatové vnímání dítěte a rovněž test laterality (zda je dítě pravák nebo levák). Poté, co je zjištěný stav probrán s rodičem, dostane dítě první Maxíkovu lekci.
 
Každá lekce se skládá ze tří úkolů, které dítěplní doma s rodičem každý den po dobu 14 dnů až jednoho měsíce (podle zdatnosti dítěte).
 
První úkol je pohybový, procvičovaný cvik vychází z kineziologie a podporuje u dítěte spolupráci pravé a levé mozkové hemisféry, upravuje správné držení těla a učí správnému dýchání.
 
Druhý úkol je grafomotorické cvičení, při kterém se nacvičuje vždy jeden grafomotorický prvek, dbá se na správné držení tužky i sezení dítěte a vlastní nácvik je vždy spojen s říkankou, která pohyb rytmicky doprovází.
 
Třetí úkol je vždy zaměřen na určitou percepční oblast – tj. procvičuje se zrakové nebo sluchové vnímání, zraková nebo sluchová paměť, oblast intermodality a seriality a další.
 
Každý úkol v každé lekci má několik stupňů obtížnosti, takže dítě dělá sice stále stejnou lekci, ale její náročnost postupně stoupá. Například u grafomotorických cvičení dítě nejdříve dělá pohyb v rytmu říkanky, poté dělá stanovený pohyb po jednotlivých slovech procvičované říkanky a nakonec po jednotlivých slabikách, rovněž u percepčních cvičení stoupá jejich náročnost (např. se přidává více obrázků). Tím, že se procvičuje po celou dobru trvání jedné lekce (tj. 2-4 týdny) stále stejná oblast, dochází u dítěte ke správnému upevňování v mozku a rozvoji dané oblasti. Je to tedy taková systematická a neustálá „mozková masáž“,která u dítěte maximálně podpoří vývoj všech pro školu a pro život potřebných oblastí.
 
Dítě pracuje v programu se speciální fixou, která zajistí také správný tlak na papír a díky svému tvaru podporuje u dítěte správný úchop.
 
Každé dítě dostane pracovní listy a Maxíkův deníček, do kterého rodiče zaznamenávají, jak se jim daří plnit jednotlivé úkoly, nebo tam mohou dítěti dávat motivační obrázky či razítka.
 
Při vstupu do programu se rodič s dítětem zavážou k pravidelné, každodenní 10ti minutové společné domácí práci.